Adatvédelmi tájékoztató

Az adatvédelmi tájékoztató megtekinthető PDF formátumban is.

A Belső Adatvédelmi Szabályzat III. sz. melléklete:

A  JOOLA – Asztalitenisz Kft. külső adatvédelmi tájékoztatója
(a weboldalon olvasható tájékoztató)

A JOOLA – Asztalitenisz Kft. (székhely: 7632 Pécs, Nyugati Kőhíd dűlő 47. 1/4/a. ,  cégjegyzékszám: 02-09-082302, adószám: 25588222-2-02, telefonszám: 20/523-5575, 20/412-9099, e-mail: joola@joola.hu, rendeles@joola.hu, önállóan képviseli: Dr. Laczkó Tamás ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy 

 • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) a joola@joola.hu, rendeles@joola.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
 • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.
 • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira vonatkoznak.
Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglalója 
 • Cél: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy létfontosságú érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglalója
 • Cél: Az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy jogszabályban meghatározott határidőben, vagy elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontja
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Adatkezelő által tett ajánlatkérési felhívással és arra adott ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Az Adatkezelő felhívására ajánlat benyújtása és kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás, Adatkezelő jogos érdeke vagy jogi köt. teljesítése
 • Érintettek: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Elfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőben
 • Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek
Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: A megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás
 • Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.) képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Elévülési idő vagy megállapodásban meghatározott időtartam vagy nem leselejtezhető, így nem törölhető
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Adatkezelőtől történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: A megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás
 • Jogalap: Megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Visszautasításig vagy elévüléséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, feldolgozás manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Adatkezelő által történő kiszállítással kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Megállapodás teljesítése: áruk/termékek határidőben történő kiszállítása a megadott címre, valamint a teljesítés kapcsán a kapcsolattartás
 • Jogalap: Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.), vagy jogos érdek (ha az érintett képviselő/kapcsolattartó)
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől kiszállítási szolgáltatást rendel meg
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban
 • Időtartam: 8 évig
 • Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek
Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglalója
 • Cél: Az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás.
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.
 • Időtartam: Hozzájárulás visszavonásáig/törlésig, a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek
Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének összefoglalója
 • Cél: az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél
 • Jogalap: önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön
 • Adatkategória: lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban.
 • Időtartam: érintett kérésére törlésig
 • Mód: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns)
 • Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodáson alapul vagy jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Érintett kérésére törlésig, adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig, érintett halála miatt történő törlésig, ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni
 • Mód: Elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek, esetleg partner
 Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglalója
 • Cél: Sajátos cél
 • Jogalap: Hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával
 • Forrás: Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás
Átadás-átvételi jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Bizonyítás, nyomonkövetés
 • Jogalap: Adatkezelő jogos érdeke, vagy ha jogszabály előírja, jogi köt. teljesítése.
 • Érintettek: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki terméket/árut/stb. vesz át az Adatkezelőtől, vagy ilyet ad át, szükség esetén tanuk.
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Elévülési idő, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan, papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek
Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése
 • Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben
 • Mód: Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik
 • Forrás: Saját nyilvántartásból, érintettektől
 • Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Jogi kötelezettség teljesítése
 • Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint
 • Érintettek: Minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba)
 • Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák
 • Időtartam: 8 évig
 • Mód: Papír alapon/elektronikusan, manuálisan
 • Forrás: érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások
Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: A jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján
 • Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §)
 • Érintettek: Minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült
 • Adatkategória: 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák
 • Időtartam: 8 évig
 • Mód: Papír alapon/elektronikusan, manuálisan
 • Forrás: Számlát kiállító fél 
Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről
 • Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Leiratkozásig
 • Mód: Feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan; küldés elektronikusan, automatizáltan; leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.
 • Forrás: Érintettek
Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: A részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatainak megadásával részt kíván venni
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban
 • Időtartam: Cél megvalósulásáig, vagy elévülési időben
 • Mód: Jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan; sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától
 • Forrás: Érintettek
Rendezvényszervezés összefoglalója
 • Cél: A rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel
 • Jogalap: Önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás, vagy jogos érdek
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki rendezvényen vesz részt, rendezvényszervezési szolgáltatást vesz igénybe
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában
 • Időtartam: Elévülés időben
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek 
Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Adatkezelő marketingje
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan manuálisan történik
 • Forrás: Érintettek
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglalója
 • Cél: Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás
 • Jogalap: Önkéntes hozzájárulás
 • Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik
 • Adatkategória: Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában.
 • Időtartam: Hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig
 • Mód: Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan
 • Forrás: Érintettek